FUNDACJA ROZWOJU ONKOLOGII
WSPOMAGAMY ŁÓDZKĄ CHIRURGIĘ ONKOLOGICZNĄ

Statut


STATUT FUNDACJI ROZWOJU ONKOLOGII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Onkologii, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Arkadiusza Jeziorskiego zwanego dalej „Fundatorem” – aktem notarialnym w dniu 2 sierpnia 2004 roku i działa na podstawie przepisów prawa polskiego – w szczególności na mocy ustaw:  z dnia 6 kwietnia 1984 r. Fundacje (Dz. U. Nr 46, poz.203), z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja działa w sferze zadań publicznych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w sferze ochrony i promocji zdrowia (art. 4.1. pkt. 5 ustawy).

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Łódź.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Ministrem właściwym do spraw nadzoru jest minister właściwy ds. zdrowia.

§ 5

 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych, znakiem graficznym oraz skrótem „FRO”.

§ 6

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 7

Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 8

Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę lub nazwę skróconą i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Wyłącznym celem działalności Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, leżącej w sferze zadań publicznych – w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności działalności mającej na celu:

 1. Objęcie chorych odpowiednią opieką, zwłaszcza przy wykorzystaniu nowoczesnych metod leczenia w zakresie chirurgii onkologicznej.
 2. Rozpowszechnianie nowoczesnych metod leczenia w zakresie chirurgii onkologicznej.
 3. Pomoc przy wdrażaniu nowoczesnych metod leczenia pacjentów.
 4. Wspieranie badań naukowych w zakresie chirurgii onkologicznej i dziedzin pokrewnych.
 5. Uzyskiwanie środków na opracowanie, rozwój i wdrożenie nowych metod leczenia chorych unowocześnienie wyposażenia i modernizacja siedziby  oddziału Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi – Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 6. Prowadzanie prac oświatowych.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1.  Finansowanie form aktywności naukowo – szkoleniowej środowiska medycznego, w szczególności pracowników oddziału Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 2. Modernizację sprzętu i urządzeń medycznych oddziału Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 3. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych najnowszej generacji.
 4. Inicjowanie i wspieranie współpracy w zakresie objętym działaniem Fundacji z innymi organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi.
 5. Inicjowanie, wspieranie i propagowanie programów badawczych w zakresie chirurgii onkologicznej i dziedzin pokrewnych.
 6. Wspieranie i propagowanie programów rozpowszechniania i unowocześniania metod leczenia w zakresie chirurgii onkologicznej.
 7.  Współpracę z ośrodkami władzy państwowej i samorządowej.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 14

Innymi składnikami majątkowymi będą dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Rzeczpospolitej jak i zagranicy, dochody z praw majątkowych nieodpłatnie przekazanych Fundacji, dochody z operacji finansowych, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania, inne wpływy.

§ 15

 1. Cały dochód Fundacji przeznaczony będzie na działalność statutową.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli  spadkobierców lub donatorów.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia – oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

OGRANICZENIA WYKORZYSTYWANIA MAJĄTKU FUNDACJI

§ 16

 1. Fundacja jest ograniczona co do sposobu wykorzystania jej majątku. Fundacji w szczególności nie wolno:
  – udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swym majątkiem – w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  – przekazywać swego majątku, ani też jego składników na rzecz swych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  – wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
 2. Fundacja jest ograniczona w zakresie nabywania towarów lub usług. W szczególności Fundacji nie może dokonać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ORGANY FUNDACJI

§ 17

 1. 1. Organami Fundacji są:
  b) Rada Fundacji
  c) Zarząd Fundacji
  d) Komisja Rewizyjna
 2. Członkowie Rady Fundacji, Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.


Rada Fundacji

§ 18

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji. 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków. 3. Kadencja członków Rady Fundacji wynosi 5 lat, z możliwością jednorazowej ponownej reelekcji. 4. Członków składu Rady powołuje i odwołuje swą decyzją Fundator. 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania decyzją Fundatora, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. 6. Fundator wybiera Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje posiedzenia Rady.

§ 19

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady lub członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów – o ile przepisy statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby  głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Uchwały Rady są ważne jeżeli podjęte zostały w obecności połowy członków Rady.
 6. Uchwały Rady Fundacji powinny być zaprotokołowane i podpisane przez obecnych członków Rady lub co najmniej przez przewodniczącego posiedzenia Rady Fundacji i osobę sporządzającą protokół.

§ 20

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej – w głosowaniu tajnym.
 2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 3. Przyjmowanie i ocena sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Uchwalanie regulaminów.
 7. Ocena prawidłowości wykorzystania środków i majątku Fundacji . 
 8. Zmiana statutu Fundacji z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Fundacji.
 9. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do wydawania decyzji i opinii wiążących Zarząd.

Zarząd Fundacji

§ 22

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
 2. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów członków Rady – w głosowaniu tajnym.

§ 23

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji. Do zadań Zarządu należą sprawy nie należące do kompetencji Rady Fundacji a w szczególności:

 1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,.
 2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
 3. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
 4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 5. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 6. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 24

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków wybieranych przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani podlegać w zakresie wykonywanego nadzoru – Zarządowi.
 4. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 5. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie. Członkowie Komisji pełnią funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.
 6. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Komisji.

§ 26

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy :

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku rewizji kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności Zarządu.
 2. Dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu.
 3. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 4. Sporządzanie protokołów z rewizji.
 5. Składanie sprawozdań Radzie Fundacji.
 6. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 7. Zasięgania opinii ekspertów w zakresie zagadnień objętych jej kompetencjami .

§ 27

Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, co najmniej raz do roku.

 

SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI

§ 28

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych nie przekraczających  kwoty 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

 

OBOWIĄZKI SZCZEGÓLNE

§ 29

 1. Fundacja ma obowiązek sporządzać i ogłaszać roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
 2. Fundacja ma obowiązek sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności i podawać je do publicznej wiadomości.
 3. Fundacja ma obowiązek przekazywać ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2.

 

ZMIANA STATUTU

§ 30

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 31

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 32

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 33

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały.

§ 34

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

/-/ Arkadiusz Jeziorski – Fundator