FUNDACJA ROZWOJU ONKOLOGII
WSPOMAGAMY ŁÓDZKĄ CHIRURGIĘ ONKOLOGICZNĄ

Cele Fundacji


Wyciąg ze statutu

§ 10

Wyłącznym celem działalności Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, leżącej w sferze zadań publicznych – w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności działalności mającej na celu:

 1. Objęcie chorych odpowiednią opieką, zwłaszcza przy wykorzystaniu nowoczesnych metod leczenia w zakresie chirurgii onkologicznej.
 2. Rozpowszechnianie nowoczesnych metod leczenia w zakresie chirurgii onkologicznej.
 3. Pomoc przy wdrażaniu nowoczesnych metod leczenia pacjentów.
 4. Wspieranie badań naukowych w zakresie chirurgii onkologicznej i dziedzin pokrewnych.
 5. Uzyskiwanie środków na opracowanie, rozwój i wdrożenie nowych metod leczenia chorych unowocześnienie wyposażenia i modernizacja siedziby oddziału Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi – Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 6. Prowadzanie prac oświatowych.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Finansowanie form aktywności naukowo – szkoleniowej środowiska medycznego, w szczególności pracowników oddziału Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 2. Modernizację sprzętu i urządzeń medycznych oddziału Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi.
 3. Zakup sprzętu i urządzeń medycznych najnowszej generacji.
 4. Inicjowanie i wspieranie współpracy w zakresie objętym działaniem Fundacji z innymi organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi.
 5. Inicjowanie, wspieranie i propagowanie programów badawczych w zakresie chirurgii onkologicznej i dziedzin pokrewnych.
 6. Wspieranie i propagowanie programów rozpowszechniania i unowocześniania metod leczenia w zakresie chirurgii onkologicznej.
 7. Współpracę z ośrodkami władzy państwowej i samorządowej.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.